Herroepingsrecht

U mag binnen de 14 dagen na ontvangst terugkomen op uw bestelling, Het volstaat dat u dit binnen die termijn schriftelijk (of via mail) laat weten.
Gebruik hiervoor het onderstaande modelformulier (download) of kopieer en plak onderstaande voorbeeld in uw mail.
Modelformulier

Of

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING
(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)
— Aan
[hier dient de onderneming, zijn naam, adres en, indien van toepassing, zijn fax en e-mailadres in te vullen]
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
— Ik/Wij () deel/delen () u hierbij mede dat ik/wij () onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen ()/levering van de volgende dienst () herroep/herroepen ()
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
— Besteld op ()/Ontvangen op ()………………………………………………………………………………………………………
— Naam /Namen consument(en) …………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
— Adres consument(en) ………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
— Datum …………………………………………………………………………………………………
— Handtekening van consument(en)
(alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
………………………………………………………………………

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.Zodra we het product teruggekregen hebben van de klant, betalen wij binnen de 14 dagen de totale prijs – inclusief de initiële verzendkosten- terug. Na het verstrijken van de zichttermijn van 14 dagen wordt de koopovereenkomst een feit.


Tijdens de zichttermijn is de consument verplicht om zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken en / of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard en kenmerken van het artikel vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is (beschadiging door de klant, gebruikssporen, …), behoudt Antwerp Original zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Indien de klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt zal hij het product – op eigen verantwoordelijkheid en kosten – met alle geleverde toebehoren in de originele staat en waar redelijkerwijs mogelijk ook in originele verpakking aan de ondernemer retourneren.

Indien aan bovenvermelde voorwaarden niet werd voldaan behoudt Antwerp Original het recht kosten aan te rekenen voor de retour of de retour te weigeren.